“งานพิธีบวงสรวงและสดุดีวีรกรรมพระปทุมวรราชสุริยวงษ์ (เจ้าคำผง) ประจำปี ๒๕๖๓”

ผลงานของ : สำนักปลัดเทศบาล

เทศบาลตำบลอุบล โดยนายวีระชัย คำล้าน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลอุบล มอบหมายให้นางอรวรรณ ชนะกุล รองปลัดเทศบาล,หัวหน้าส่วนราชการ,พนักงาน, ลูกจ้างของเทศบาลตำบลอุบลและประชาชนภายในเขตเทศบาลฯ เข้าร่วมกิจกรรม “งานพิธีบวงสรวงและสดุดีวีรกรรมพระปทุมวรราชสุริยวงษ์ (เจ้าคำผง) ประจำปี ๒๕๖๓” ณ อนุสาวรีย์พระปทุมวรราชสุริยวงษ์ (เจ้าคำผง) มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ในวันอังคารที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๐๐ น.