งานประเพณี วันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓

ผลงานของ : กองการศึกษา

เทศบาลตำบลอุบล นำโดยนายวีระชัย คำล้าน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลอุบล ได้กำหนดโครงการจัดงานประเพณี วันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓ ขึ้นในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ บริเวณสระน้ำทุ่งศรีวนาไล เทศบาลตำบลอุบล อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยภายในงานพบกับกิจกรรม การประกวดกระทงสวยงาม(บุคคล),การประกวดนางนพมาศ,การแสดงทั้ง ๗ ชุมชน,การแสดงชมรมแอร์โรบิค,การแสดงของวงดนตรี,การจัดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของชุมชน จึงขอเชิญชวนประชาชนในเขตเทศบาลตำบลอุบล และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงานประเพณีดังกล่าวฯ เพื่อเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป