พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันปิยมหาราช ในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓

ผลงานของ : สำนักปลัดเทศบาล

เทศบาลตำบลอุบล โดยนายวีระชัย คำล้าน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลอุบล ได้มอบหมายให้นางอรวรรณ ชนะกุล รองปลัดเทศบาลและพนักงานเทศบาลตำบลอุบล เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันปิยมหาราช ในวันศุกร์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ ลานขวัญเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี