ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลอุบล กรณีผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน(อัคคีภัย) วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓

ผลงานของ : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๓๐ น. เทศบาลตำบลอุบล โดยนายวีระชัย คำล้าน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลอุบล ได้ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลอุบล กรณีผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน(อัคคีภัย)โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว