การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนจัดทำ (ร่าง) แผนดำเนินงาน เทศบาลตำบลอุบล วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓

ผลงานของ : สำนักปลัดเทศบาล

วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลอุบล (ชั้น๒) โดยนางอรวรรณ ชนะกุล รองปลัดเทศบาล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนจัดทำ (ร่าง) แผนดำเนินงาน เทศบาลตำบลอุบล พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม