การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เทศบาลตำบลอุบล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

ผลงานของ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลอุบล นายวีระชัย คำล้าน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลอุบล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เทศบาลตำบลอุบล ครั้งที่ ๑/2564 พร้อมด้วยคณะกรรมการกองทุนฯ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว