โครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในเขตเทศบาลตำบลอุบล (การป้องกันโรคติดต่อในชุมชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ผลงานของ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลอุบล นายวีระชัย คำล้าน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลอุบล เป็นประธานเปิดโครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในเขตเทศบาลตำบลอุบล (การป้องกันโรคติดต่อในชุมชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แก่อาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลตำบลอุบล(อสม.) โดยมีหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมเป็นเกียรติในการอบรมดังกล่าว