การประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลอุบล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

ผลงานของ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลอุบล โดยนางอรวรรณ ชนะกุล รองปลัดเทศบาล เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลอุบล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการกองทุนฯ เข้าร่วมประชุม