การประชุมเพื่อหารือแนวทางการจัดงานวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ผลงานของ : กองการศึกษา

เทศบาลตำบลอุบล โดยนายวีระชัย คำล้าน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลอุบล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ,พนักงานเทศบาล,สมาชิกสภาเทศบาลและผู้นำชุมชนในเขตเทศบาล ฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางการจัดงานวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลอุบล