อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและอนุกรรมการ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลอุบล ประจำปี ๒๕๖๓ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓

ผลงานของ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลอุบล นายวีระชัย คำล้าน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลอุบล เป็นประธานการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและอนุกรรมการ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลอุบล อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๖๓ พร้อมด้วยคณะกรรมการและอนุกรรมการกองทุนฯ เข้าร่วมการอบรม โดยนายสมบูรณ์ เพ็ญพิมพ์ วิทยากรจากสำนักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ (เขต ๑๐) จังหวัดอุบลราชธานี มาบรรยายการอบรมโครงการดังกล่าวฯ