การบรรยายเกี่ยวกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (เเบบใหม่) ภายในองค์กร ประจำปี ๒๕๖๓ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓

ผลงานของ : สำนักปลัดเทศบาล

วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลอุบล นายวีระชัย คำล้าน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลอุบล พร้อมด้วยข้า ราชการและลูกจ้างประจำของเทศบาลฯ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (เเบบใหม่) ภายในองค์กร ประจำปี ๒๕๖๓ โดยนางสาวรัตชะดา กุลเกลี้ยง นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ (ครู ก.) กลุ่มมาตรฐานจังหวัดอุบลราชธานี มาเป็นวิทยากรในการบรรยายดังกล่าวฯ