โครงการอบรมป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก และพัฒนาศักยภาพทีมสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ตำบลอุบล ประจำปี ๒๕๖๓ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓

ผลงานของ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เทศบาลตำบลอุบล วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลอุบล เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวีระชัย คำล้าน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลอุบล,หัวหน้าส่วนราชการและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในเขตเทศบาลฯ เข้าร่วมโครงการอบรมป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก และพัฒนาศักยภาพทีมสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ตำบลอุบล ประจำปี ๒๕๖๓ โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่เทศบาลตำบลอุบล ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแกและตำบลด้ามพร้า พร้อมด้วยทีมวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ที่มาให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้