“โครงการตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาและคัดกรองโรคต่างๆ ในชุมชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓” หมู่ที่ ๑,๒ บ้านท่าบ่อ และหมู่ที่ ๑๐ หนองหอย วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓

ผลงานของ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลอุบล โดยนายวีระชัย คำล้าน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลอุบล ได้พบปะประชาชนหมู่ที่ ๑,๒ บ้านท่าบ่อ และหมู่ที่ ๑๐ หนองหอย ใน “โครงการตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาและคัดกรองโรคต่างๆ ในชุมชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓” ของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลอุบล ณ บริเวณหน้าวัดบ้านท่าบ่อ เวลา ๐๙.๐๐ น. โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ,อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและประชาชนภายในเขตเทศบาลฯ เข้ารับการตรวจสุขภาพดังกล่าวฯ