“การอบรมให้ความรู้ต่อเนื่อง อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในเขตเทศบาลตำบลอุบล” วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓

ผลงานของ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เทศบาลตำบลอุบล วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลอุบล เวลา ๐๘.๓๐ น. นายวีระชัย คำล้าน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลอุบล เป็นประธานเปิด “การอบรมให้ความรู้ต่อเนื่อง อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในเขตเทศบาลตำบลอุบล” เพื่อเพิ่มพูนความรู้ พัฒนาศักยภาพและทักษะในการปฏิบัติงาน ตลอดจนการเผยแพร่ข่าวสาร ประสานงานด้านสาธารณสุข โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ,อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านทุกชุมชนในเขตเทศบาลฯ เข้ารับการอบรมดังกล่าวฯ