“โครงการตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาและคัดกรอง โรคต่างๆ ในชุมชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓” หมู่ที่ ๑๑ หนองปลาปาก และหมู่ที่ ๑๕ นาคำ

ผลงานของ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เทศบาลตำบลอุบล วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลอุบล เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวีระชัย คำล้าน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลอุบล ได้พบปะประชาชนหมู่ที่ ๑๑ หนองปลาปาก และหมู่ที่ ๑๕ นาคำ ใน “โครงการตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาและคัดกรอง โรคต่างๆ ในชุมชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓” ของกองทุนหลักประกัน สุขภาพเทศบาลตำบลอุบล โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ,อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและประชาชนภายในเขตเทศบาลฯ เข้ารับการตรวจสุขภาพดังกล่าว