“โครงการตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาและคัดกรองโรคต่างๆ ในชุมชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓”

ผลงานของ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เทศบาลตำบลอุบล วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลอุบล เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวีระชัย คำล้าน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลอุบล เป็นประธาน “โครงการตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาและคัดกรองโรคต่างๆ ในชุมชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓” ของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลอุบล โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ,คณะกรรมการกองทุนฯ,อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและประชาชนภายในเขตเทศบาลฯ เข้ารับการตรวจสุขภาพดังกล่าวฯ