โครงการเสริมสร้างสุขภาพจิตในชุมชน ชุมชนหนองปลาปาก หมู่ที่ ๑๑ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

ผลงานของ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เทศบาลตำบลอุบล โดยนายวีระชัย คำล้าน ปลัดเทศบาลตำบลอุบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลอุบล เปิดโครงการเสริมสร้างสุขภาพจิตในชุมชน ชุมชนหนองปลาปาก หมู่ที่ ๑๑ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ,พนักงานเทศบาล ฯ และอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนในเขตเทศบาลฯ เข้าร่วมการอบรมดังกล่าวฯ ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลอุบล (หลังใหม่)