“โครงการอบรมพัฒนาความรู้และตรวจการสุขาภิบาลร้านอาหาร ประจำปี ๒๕๖๓” ใน “หลักสูตรการอบรมผู้สัมผัสอาหาร”

ผลงานของ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เทศบาลตำบลอุบล โดยนายวีระชัย คำล้าน ปลัดเทศบาลตำบลอุบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลอุบล เป็นประธานเปิด “โครงการอบรมพัฒนาความรู้และตรวจการสุขาภิบาลร้านอาหาร ประจำปี ๒๕๖๓” โดยมีประชาชนภายในเขตเทศบาลฯ เข้ารับการอบรมใน “หลักสูตรการอบรมผู้สัมผัสอาหาร” ในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลอุบล