งานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ผลงานของ : กองการศึกษา

เทศบาลตำบลอุบล โดยนายวีระชัย คำล้าน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลอุบล,รองปลัดเทศบาล,หัวหน้าส่วนราชการ,พนักงานเทศบาลฯ และคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลศรีวนาไลเทศบาลตำบลอุบล จัดงานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอุบล