“โครงการอบรมภูมิปัญญาไทยสมุนไพรไล่ยุงจากตะไคร้หอม” ชุมชนดอนกลาง หมู่ที่ ๑๘ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓

ผลงานของ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เทศบาลตำบลอุบล โดยนายวีระชัย คำล้าน ปลัดเทศบาลตำบลอุบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลอุบล เป็นประธานเปิด “โครงการอบรมภูมิปัญญาไทยสมุนไพรไล่ยุงจากตะไคร้หอม” ของชุมชนดอนกลาง หมู่ที่ ๑๘ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ,พนักงานเทศบาลฯ และประชาชนภายในเขตเทศบาลฯ เข้าร่วมรับการอบรมดังกล่าวฯ ในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลอุบล