“โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ ๑” วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓

ผลงานของ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เทศบาลตำบลอุบล โดยนายวีระชัย คำล้าน ปลัดเทศบาลตำบลอุบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลอุบล เป็นประธานเปิด “โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ ๑” โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลฯ,หัวหน้าส่วนราชการ,พนักงานเทศบาลฯ และประชาชนภายในเขตเทศบาลฯ เข้าร่วมการอบรมดังกล่าวฯ ในวันอังคารที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ที่ทำการอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนท่าบ่อใต้หมู่ที่ ๑ บ้านนางสุเพ็ญ ขึ้นนกคุ้ม