โครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ผลงานของ : กองการศึกษา

เทศบาลตำบลอุบล โดยนายวีระชัย คำล้าน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลอุบล,รองปลัดเทศบาล,หัวหน้าส่วนการงาน,พนักงานเทศบาลฯ และคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอุบล ได้จัดโครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ ความเข้าใจ ในการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน การดูแลนักเรียน ร่วมกันระหว่างเทศบาลฯ ผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น ครูและบุคลากรทางการศึกษา วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ. อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอุบล