“โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนตามพระปณิธานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๓” วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓

ผลงานของ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เทศบาลตำบลอุบล โดยนายวีระชัย คำล้าน ปลัดเทศบาลตำบลอุบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลอุบล ได้มอบเกลือไอโอดีน “โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนตามพระปณิธานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๓” ให้กับประธานอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนทั้ง ๗ ชุมชน เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนภายในเขตเทศบบาลฯ ในการบริโภค,ประกอบอาหารและอื่นๆ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลฯ ร่วมมอบ ในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป โดยเรียงลำดับตามชุมชนดังนี้ หมู่ที่ ๑,๒,๑๐,๑๕,๑๑,๑๘ และ ๓