“โครงการ อสม.ห่วงใยสุขภาพประชาชนในชุมชนหนองหอย หมู่ ๑๐” วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓

ผลงานของ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เทศบาลตำบลอุบล โดยนายวีระชัย คำล้าน ปลัดเทศบาลตำบลอุบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลอุบล เป็นประธานเปิด “โครงการ อสม.ห่วงใยสุขภาพประชาชนในชุมชนหนองหอย หมู่ ๑๐” โดยมีประชาชนภายในเขตเทศบาลฯ เข้าร่วมการอบรมดังกล่าวฯ ในวันจันทร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ลานสนามกีฬาอเนกประสงค์ชุมชนหนองหอย หมู่ที่ ๑๐