โครงการ “อบรมและทัศนศึกษาดูงานผู้สูงอายุเทศบาลตำบลอุบล ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

ผลงานของ : สำนักปลัดเทศบาล

เทศบาลตำบลอุบล โดยนายวีระชัย คำล้าน ปลัดเทศบาลตำบลอุบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลอุบล ได้จัดโครงการ “อบรมและทัศนศึกษาดูงานผู้สูงอายุเทศบาลตำบลอุบล ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓" และมีหัวหน้าส่วนราชการ,พนักงานเทศบาลฯ,ผู้สูงอายุภายในเขตเทศบาลฯ เข้าร่วมโครงการดังกล่าวฯ ในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยได้เยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการเกี่ยวกับโรงเรียนผู้สูงอายุ และวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ เทศบาลเมืองบ้านดุง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี โดยได้เยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการเกี่ยวกับโรงเรียนผู้สูงอายุ