“โครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในชุมชนนาคำ หมู่ที่ ๑๕” วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓

ผลงานของ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เทศบาลตำบลอุบล โดยนายวีระชัย คำล้าน ปลัดเทศบาลตำบลอุบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลอุบล เป็นประธานเปิด “โครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในชุมชนนาคำ หมู่ที่ ๑๕” โดยมีประชาชนภายในเขตเทศบาลฯ เข้าร่วมการอบรมดังกล่าวฯ ในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โบสถ์แม่พระฟาติมา หมู่ที่ ๑๕ ชุมชนนาคำ