“โครงการอบรม อสม.ห่วงใยใส่ใจสุขภาพประชาชน” ชุมชน หมู่ที่ ๓ ชุมชนก้านเหลือง วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ผลงานของ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เทศบาลตำบลอุบล โดยนายวีระชัย คำล้าน ปลัดเทศบาลตำบลอุบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลอุบล เป็นประธานเปิด “โครงการอบรม อสม.ห่วงใยใส่ใจสุขภาพประชาชน” โดยมีประชาชนภายในเขตเทศบาลฯ เข้าร่วมการอบรมดังกล่าวฯ ในวันจันทร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ บ้านนางสาวแสงจันทร์ บุญสุภา ประธานกรรมการชุมชน หมู่ที่ ๓ ชุมชนก้านเหลือง