การประชุมสภาเทศบาลตำบลอุบล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ผลงานของ : กิจการสภา

วันจันทร์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๔๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. เทศบาลตำบลอุบล จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลอุบล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี ๒๕๖๓ ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลอุบล อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยนางพิมล พาชื่น ประธานสภา,สมาชิกสภาฯ,นายวีระชัย คำล้าน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลอุบล,พนักงานเทศบาลฯ และประชาชนภายในเขตเทศบาลตำบลอุบล เข้าร่วมรับฟังการประชุมดังกล่าว ฯ