โครงการ อสม. ใส่ใจสุขภาพประชาชน วันที่ 27 พ.ย 56

ผลงานของ :

โครงการ อสม. ใส่ใจสุขภาพประชาชน วันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 ณ ชุมชนท่าบ่อเหนือหมู่ 2