การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ เทศบาลตำบลอุบล

ผลงานของ : สำนักปลัดเทศบาล

วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. เทศบาลตำบลอุบล โดยนายวีระชัย คำล้าน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลอุบล,หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลฯ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลอุบล