การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล พิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒) เทศบาลตำบลอุบล วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ผลงานของ : สำนักปลัดเทศบาล

วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. เทศบาลตำบลอุบล โดยนายวีระชัย คำล้าน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลอุบล ได้ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล พิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒) เทศบาลตำบลอุบล โดยมีคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง, สมาชิกสภาเทศบาลฯ,ผู้แทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี,หัวหน้าส่วนราชการ,พนักงานเทศบาลฯ และประชาชนภายในเขตฯ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมอเนก ประสงค์เทศบาลตำบลอุบล