การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนจัดทำ(ร่าง)แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)เพิ่มเติมครั้งที่ ๒ เทศบาลตำบลอุบล วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ผลงานของ : สำนักปลัดเทศบาล

วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.เทศบาลตำบลอุบล โดยนางอรวรรณ ชนะกุล รองปลัดเทศบาล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนจัดทำ(ร่าง)แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)เพิ่มเติมครั้งที่ ๒ เทศบาลตำบลอุบล โดยมีคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลอุบล