“โครงการอบรมให้ความรู้ด้านอาหาร เพื่อปรับสมดุลของร่างกายห่างไกลโรค” วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ผลงานของ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เทศบาลตำบลอุบล โดยนายวีระชัย คำล้าน ปลัดเทศบาลตำบลอุบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลอุบล เป็นประธาน “โครงการอบรมให้ความรู้ด้านอาหาร เพื่อปรับสมดุลของร่างกายห่างไกลโรค” โดยมีนางพิมล พาชื่น ประธานสภา,สมาชิกสภา,พนักงานเทศบาลฯ และประชาชนภายในเขตเทศบาลฯ เข้าร่วมการอบรมดังกล่าวฯ ในวันจันทร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ บ้านนางสายใจ หลักรัตน์ ประธานกรรมการชุมชน หมู่ที่ ๒ ท่าบ่อเหนือ