การประชุมสภาเทศบาลตำบลอุบล สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ผลงานของ : กิจการสภา

วันพฤหัสบดีที่ ๙ กรกฎาคม ๒๔๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. เทศบาลตำบลอุบล จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลอุบล สมัยวิสามั สมัยที่สอง ประจำปี ๒๕๖๓ ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลอุบล อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยนางพิมล พาชื่น ประธานสภา,สมาชิกสภา,นายวีระชัย คำล้าน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลอุบล,พนักงานเทศบาลฯ และประชาชนภายในเขตเทศบาลตำบลอุบล เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวฯ