งานประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๓

ผลงานของ : กองการศึกษา

วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลอุบล โดยนายวีระชัย คำล้าน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลอุบล,สมาชิกสภาเทศบาล,หัวหน้าส่วนราชการ,พนักงานเทศบาลฯ,ประธาน อสม.,ประธาน กช. ทั้ง ๗ ชุมชนและประชาชนภายในเขตเทศบาลฯ ร่วมงานประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมีกิจกรรมดังนี้ ๑.การทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๑๑๙ รูป ณ สนามทุ่งศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เวลา ๐๖.๐๐ น. ๒.การถวายเทียนพรรษาและถวายจตุปัจจัยไทยทานและถวายภัตตาหารปิ่นโต แก่พระสงฆ์ ทั้ง ๙ รูป ณ วัดบ้านนาคำ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เวลา ๐๗.๓๐ น.