การประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็น "โครงการถมสระน้ำศรีวนาไล" อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ผลงานของ : สำนักปลัดเทศบาล

วันศุกร์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. เทศบาลตำบลอุบล นายวีระชัย คำล้าน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลอุบล เป็นประธานการประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็น "โครงการถมสระน้ำศรีวนาไล" อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลอุบล พร้อมด้วยประธานสภา,สมาชิกสภา,แขกผู้มีเกียรติ,พนักงานเทศบาลและประชาชนภายในเขตเทศบาลฯ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว