ประชุมหารือเกี่ยวกับการดำเนินการของศูนย์ผลิตภัณฑ์ของชุมชนเทศบาลตำบลอุบล

ผลงานของ : สำนักปลัดเทศบาล

วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. เทศบาลตำบลอุบล โดยนายวีระชัย คำล้าน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลอุบล ได้ประชุมหารือเกี่ยวกับการดำเนินการของศูนย์ผลิตภัณฑ์ของชุมชนเทศบาลตำบลอุบล โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนในเขตฯ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลอุบล