ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลอุบล กรณีผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน (อัคคีภัย)

ผลงานของ : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. เทศบาลตำบลอุบล โดยนายวีระชัย คำล้าน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลอุบล ได้ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลอุบล กรณีผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน (อัคคีภัย) โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว