การประชุมคณะกรรมการพิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน กรณีผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุอัคคีภัย และการพิจารณาจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(อัคคีภัย)

ผลงานของ : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. เทศบาลตำบลอุบล โดยนายวีระชัย คำล้าน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลอุบล ได้ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน กรณีผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุอัคคีภัย รายนางเพชรวดี แก้วชิณ บ้านเลขที่ ๔๗๒/๑ หมู่ ๑๘ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี และการพิจารณาจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(อัคคีภัย) โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว