การถ่ายทำรายการ

ผลงานของ : สำนักปลัดเทศบาล

วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. เทศบาลตำบลอุบล โดยนายวีระชัย คำล้าน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลอุบล,หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลฯ เข้าร่วมการถ่ายทำรายการ "กลุ่มงานฝีมือหัตถกรรม ท่าบ่อเหนื่อ หมู่ ๒ เทศบาลตำบลอุบล" ของสถานี NBT ช่อง ๑๑ ณ บ้านประธานกรรมการชุมชนหมู่ ๒ นางสายใจ หลักรัตน์ เกี่ยวกับการทำงานฝีมือหัตถกรรม การทำเสื้อผ้า กระเป๋า และการนำวัสดุขยะรีไซเคิล นำมาผลิตเป็นเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น ขันใส่ของเพื่อใส่อาหาร หรือใช้ในบ้าน และงานอื่น ๆ