ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลอุบล

ผลงานของ : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. เทศบาลตำบลอุบล โดยนายวีระชัย คำล้าน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลอุบล ได้ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลอุบล โดยมีคณะกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว