ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดการบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) เทศบาลตำบลอุบล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

ผลงานของ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๑.๓๐ น. เทศบาลตำบลอุบล โดยนายวีระชัย คำล้าน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลอุบล ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการ สนับสนุนการจัดการบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) เทศบาลตำบลอุบล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓