มอบหน้ากากผ้าอนามัยให้กับชุมชนทั้ง ๗ ชุมชน

ผลงานของ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๑.๐๐ น. เทศบาลตำบลอุบล โดยนายวีระชัย คำล้าน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลอุบล พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ได้เดินทางส่งมอบหน้ากากผ้าอนามัยให้กับชุมชนทั้ง ๗ ชุมชน ที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเทศบาลตำบลอุบล (อสม.) ได้ร่วมมือกันในการตัดเย็บขึ้นมา