การประชุมติดตามงานและหารือข้อราชการต่างๆ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลอุบล

ผลงานของ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่ ๒๒-๐๕-๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลอุบล นายวีระชัย คำล้าน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลอุบล เป็นประธานการประชุม ติดตามงานและหารือข้อราชการต่างๆ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยมี อสม.,กช. ภายในเขตเทศบาลฯ เข้าร่วมการประชุม