ส่งมอบแอลกอฮอล์เหลว ๗๕ เปอร์เซ็นต์ ให้กับทั้ง ๗ ชุมชนในเขตเทศบาล ฯ

ผลงานของ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลอุบล โดยนายวีระชัย คำล้าน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลอุบล พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ได้เดินทางไปส่งมอบแอลกอฮอล์เหลว ๗๕ เปอร์เซ็นต์ ให้กับทั้ง ๗ ชุมชนในเขตเทศบาลฯ เพื่อใช้ในการล้างมือ และทำความสะอาดสิ่งของที่สัมผัสได้ ในการป้องกันโรค ตามมาตรการป้องกันเชื้อโรคไวรัสโควิด - ๑๙