ส่งมอบหน้ากากผ้าอนามัยและน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเพื่อใช้ในการป้องกันโรคให้กับ ๗ ชุมชนในเขตเทศบาล ฯ

ผลงานของ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. เทศบาลตำบลอุบล โดยนายวีระชัย คำล้าน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลอุบล พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ได้เดินทางส่งมอบหน้ากากผ้าอนามัยให้กับชุมชนทั้ง ๗ ชุมชน ที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเทศบาลตำบลอุบล (อสม.) ได้ร่วมมือกันในการตัดเย็บขึ้นมา และน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเพื่อใช้ในการป้องกันโรค ตามมาตรการป้องกันเชื้อโรคไวรัสโควิด - ๑๙