การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลอุบล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

ผลงานของ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. เทศบาลตำบลอุบล โดยนายวีระชัย คำล้าน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลอุบล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลอุบล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ร่วมกับคณะกรรมการกองทุนฯ ดังกล่าว ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลอุบล