การมอบเครื่องพ่นยา จำนวนชุมชนละ ๑ เครื่อง พร้อมกับหน้ากากผ้าอนามัยให้ทุกชุมชน เพื่อใช้ในการป้องกันเชื้อโรคโควิด – ๑๙

ผลงานของ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. เทศบาลตำบลอุบล โดยนายวีระชัย คำล้าน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลอุบล,ข้าราชการ,พนักงานและลูกจ้างของเทศบาลฯ ได้ดำเนินการมอบเครื่องพ่นยา จำนวนชุมชนละ ๑ เครื่อง พร้อมกับหน้ากากผ้าอนามัยให้ทุกชุมชน เพื่อใช้ในการป้องกันเชื้อโรคโควิด – ๑๙ และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการได้ประกาศไว้และทำตามสุขปฏิบัติ “ลด ล้าง เลี่ยง” ต่อไป