การรณรงค์ทำความสะอาด Big Cleaning Day บริเวณทั่วอาคารสำนักงานเทศบาล,ห้องประชุม,ห้องทำงาน เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด - ๑๙

ผลงานของ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. เทศบาลตำบลอุบล โดยนายวีระชัย คำล้าน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลอุบล,ข้าราชการ,พนักงานและลูกจ้างของเทศบาลฯ ได้ดำเนินการรณรงค์ทำความสะอาด Big Cleaning Day บริเวณทั่วอาคารสำนักงานเทศบาล,ห้องประชุม,ห้องทำงาน ซึ่งพนักงานเทศบาลฯ ทุกคนได้ร่วมมือกันทำความสะอาด เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด - ๑๙ ที่ี่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ และเป็นหนึ่งในมาตรการป้องกันการติดต่อของโรคระบาดในสถานที่ราชการ ที่มีประชาชนมารับการบริการ ให้เกิดความปลอดภัยต่อไป