“อบรมทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานภายในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓”

ผลงานของ : สำนักปลัดเทศบาล

เทศบาลตำบลอุบล โดยนายวีระชัย คำล้าน ปลัดเทศบาลตำบลอุบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลอุบล ได้เป็นประธานเปิดโครงการ “อบรมทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานภายในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓” และมีหัวหน้าส่วนราชการ,พนักงานเทศบาลฯ เข้าร่วมโครงการดังกล่าวฯ ในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลอุบล เวลา ๐๙.๐๐ น.